بالای صفحه

هفت تیر، انتهای خیابان استاد نجات اللهی،
خیابان سمیه، خیابان پورموسی، پلاک ۳۰

+۹۸ ۲۱ ۸۸۸۰ ۹۸۰۸
نقشه

ناصر بخشی

متولد ،۱۳۶۱ تبر یز، ایران
آغاز فعالیت هنری از ۱۳۷۴
ناصـر بخشـی، هنرمنـد نقـاش و هنرمنـد مفهومـی، کیوریتـور،متخصص و کارشـناس فـرش، مجموعه‌دار، آرشیویسـت و موزه دار،(موسـس موزه آرشـیو ناصر بخشـی)متمرکز بر آرشـیو و هنـر معاصر کار و فعالیت در ایران و بلژیک
نمایشـگاههای متعـدد فـردی و جمعـی در اقصـی نقـاط جهـان از جملـه آمریـکا، انگلیـس، فرانسـه، بلژیـک، لهسـتان، هلنـد، ایالات متحده عربی، ترکیـه و… حضور در آرتفرهای معتبر بین المللی… ناصر بخشی طی سال های متمادی با تمرکز بر حافظه‌ی جمعی، شکلی از پژوهش، مجموعه‌داری و خلق آثار با این دیدگاه ها را پی گرفته که حاصل زندگی‌اش
مجموعه‌ای از آثار و اسناد و اشیاء تاریخی مرتبط با حافظه‌ی جمعی است که می‌توان وقایع و اتفاقات و مفاهیمی از حافظه جمعی را در آن ردیابی کرد. ایده‌ی اینگونه زیست در حالت فیزیکی را می‌توان تبدیل زندگی هنرمند به آثار و مفاهیمی بنیادی در چیستی و نگرشی نو به تار یخ معاصر و وقایع آن از دید این هنرمند دانست که تعریفی نو
از تاریخ و بازخوانی آن به واسطه‌ی خلق اثر اتفاق میافتد و ترسیمی است از وضعیت بحرانی انسان معاصر.

    نمایشگاه‌ها: