بالای صفحه

هفت تیر، انتهای خیابان استاد نجات اللهی،
خیابان سمیه، خیابان پورموسی، پلاک ۳۰

+۹۸ ۲۱ ۸۸۸۰ ۹۸۰۸
نقشه

سال صفر
نمايشگاه انفرادی
آزاده باربد
٣آذر-٢٤ آذر

سال صفر با پایان آغاز میشود.
پایانی بر هرآنچه که هست.
انهدام و ویرانی هرآنچه پیشتر بنا شده.
نابودی کامل، تا صفر، برای بنای جدید.
بنای جدید با حذف آغاز میشود.
حذف زوائد.
زوائد باید حذف شوند تا جا برای نیروهای جدید باز شود.
حضور آیندگان با حذف باشندگان ممکن میشود.
آیندگان باید ساخته شوند.
در سال صفر همه چیز از هیچ آغاز میشود.
مقتدایان روشنایی بخش راه تاریک سازندگی اند.
راهنمایان متعلمان.
متعلمان باید که جمله چشم باشند و گوش.
همه چیز باید از صفر تعریف شود.

همه چیز باید از هیچ آموخته شود.
متعلمان باید به همه چیز از نو برسند.
سالکان راه سازندگی رسیده اند.
رسیدگان دانایان دنیای جدیدند.
با تعاریف جدید از هر چیز.
با نگاهی جدید بر هر چیز.
رها از قیدهای کهنگی و تاریخ و خاطره.
سازندگان سال صفر.
سال صفر آغازیست بر پایان.
پایانی بر هرآنچه که بوده.
انهدام و ویرانی هرآنچه پیشتر بنا شده و هرآنچه قرار بر بنا شدن داشته.
نابودی کامل.
تا صفر.
تا پایان.